Erivajadusega noor ja probleemne seksuaalne käitumine

Projekti rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 programmist "Kodune ja sooline vägivald"

Põhieesmärk: vaimupuudega noored saavad teadmisi kohasest seksuaalkäitumisest, mis ei kahjusta teisi lapsi ja mis väldib nende endi sattumist ohvriks.

Alaeesmärk: koolitatakse vaimupuudega noortega töötavaid spetsialiste üle Eesti, et nad oskaksid teha seksuaalse väärkohtlemise preventsiooni noorte hulgas ja oskaksid nõustada noori, kellel on seksuaalkäitumise probleemid (teiste laste väärkohtlemine).

Sihtgrupp 1: Vaimupuudega noortega töötavaid spetsialistid - asenduskodudes, turvakodudes, erivajadusega laste õppeasutustes töötavad spetsialistid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, politseitöötajad.

Sihtgrupp 2: Vaimupuudega noorukid ja noored vaimupuudega väärkohtlejad, kellega puutuvad kokku laste ja noortega töötavad spetsialistid.

Toimub kolm kolmepäevast koolitustsüklit spetsialistidele (asenduskodude töötajad, erivajadusega lastega töötavad pedagoogid, sotsiaaltöötajad, politseitöötajad, psühholoogid), kokku 72 tundi. Koolitajateks on Tartu Laste Tugikeskuse psühholoogid, eripedagoogid ja Eesti Seksuaaltervise Liidu spetsialistid.

Koolitustel käsitletakse erinevaid teemasid.

1. päev - ülevaade laste väärkohtlemise temaatikast, tutvustatakse väärkohtleja ja ohvri kujunemise riskifaktoreid, põhjuseid, omavahelist seotust, tagajärgi. Räägitakse laste kõrvalekaldunud seksuaalkäitumisest tervete ja erivajadustega laste puhul. Tutvustatakse väärkohtlejate ja väärkohtlemise erinevaid liike.

2. päev - erivajadusega laste õpetamise metoodika. Viivad läbi eripedagoogid, kes on töötanud erivajadusega laste koolis ja omavad praktilist töökogemust erivajadustega laste pedagoogika valdkonnas.

3. päev - seksuaalteadmiste õpetamine poistele ja tüdrukutele, erisused, rollimängude ülesehitus koolituse läbiviimisel - viib läbi Seksuaaltervise Liit.

Koostatakse metoodiline materjal spetsialistidele - trükis erivajadustega laste ja noorukite arengust, väärkohtlemise preventsioonist, väärkohtlevate noorukite iseärasustest ja nende nõustamisest, lisaks lastele mõeldud töölehed (60 lehekülge). Materjal sobib korduvaks kasutamiseks igapäevatöös vaimupuuetega noortega. Trükise saavad kõik koolituse läbinud. Praktiline väärtus on töölehtedel.

 

Project "Children and youth with special needs, suffering from problems of sexual behavior".

Project is financed by Norden programs 2009-2014, Domestic and gender-based violence.

Primary objective: to provide knowledge for appropriate sexual behavior, to prevent youth from becoming victims, and prevent inflicting damage to their peers.

Sub-goal: professionals that work with mentally retarded youth are trained to carry out prevention among youth, and to provide counseling for youth that tend to present problems in sexual behavior (abuse other children).

Target group 1: Professionals that work with mentally retarded youth in residential care institutions, shelters, schools for children with special needs, social workers, psychologists, law enforcement practitioners.

Target group 2: Mentally retarded youth and young mentally retarded offenders, ecountered by specialists that work with children and youth.

Tere are three 3-days trainings for practitioners (for residential care staff, pedagogues, social workers, police officers, psychologists) working with chidren /youth with special needs, 72 hours in total. Trainers: psychologists of Tartu Child Support Center, special pedagogues, specialists of Union of Sexual Health of Estonia. Different topics are handled: 1st day: review on child abuse theme, risk factors of becoming offenders and victims, causes, conjunctionc, consequences. Abnormal sexual behaviors of normal children/youth and of children /youth with special needs. Different forms of abuse and diffenernt types of offenders. Trainers are psycologists from Child Support Center. 2nd day: education methodolgy for children with special needs. Training is carried out by special pedagogues who have worked in the field of children/youth with special needs. 3rd day: knowledge are taught for boys and girls, gender differences, importance of role plays are demonstrated. Trainers are from Union of Sexual Health.

Methodological materials is composed for specialists - manual about development of children and youth with special needs, appendix with worksheets (60 pages in total). Material is meant for work with mentally retarded children /youth. All training participants will get the manual. Worksheets have practical value.

Children and youth with special needs, suffering from problems of sexual behavior

Information Day

Invitation

 

You are invited to take part in Information Day on October 27th 2015 in Hotel Tartu at 10 AM – 5 PM. Conclusions will be made about the project “Children and youth with special needs, suffering from problems of sexual behavior”, and published methodological material will be introduced. Each participant will get a personal copy of the methodological material.

 

Timetable

 

10.00 – 10.15 Introduction of the project. Malle Roomeldi, psychotherapist, project manager.

10.15 – 11.15 Sexual development of children with special mental needs. Lemme Haldre, psychotherapist.

11.15 – 12.15 Talking about sexuality with a child of special mental needs. Eha Berezjuk, psychotherapist.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Problematic sexual behaviour of children with special mental needs. Malle Roomeldi, psychotherapist.

14.15 – 15.45 Introducing worksheets. Case analysis

15.45 – 16.00 Coffee break.

16.00 – 17.00 Analysis of cases.

 

Please notify Tartu Child Support Centre about your participation by October 23rd by e-mail: ch.abuse@online.ee or by phone 7 484 666. Participation is free of charge.

 

 

Sotsiaalministeerium   Norway Grants