Koolituskeskus

Tartu Laste Tugikeskuselt on võimalik tellida järgmisi koolitusi:

Laps vanemate lahutusprotsessis.

Perenõustamine sotsiaaltöös.

Koolitus käitleb vanemate lahutusprotsessiga seonduvaid mõjusid lapse vaimsele tervisele. Ühiselt arutatakse, kuidas vähendada selle protsessi negatiivseid mõjusid lapsele. Arutakse sotsiaaltöötaja ja pedagoogi rolli piire ja võimalusi lapse toetamisel.

Teemad:

  • Lahutusprotsessis pere. Suhte etapid. Lapse toetamine. Sotsiaaltöötaja suhtlemine perega.

  • Vägivaldne lähisuhe. Paar lahutusprotsessis. Sotsiaaltöötaja võimalused lapse toetamisel. Vanema kaasamine abistamistöösse.

  • Juhtumite arutelu ja päeva lõpetamine

Koolitajad: Tartu laste tugikeskuse psühholoogid-psühhoterapeudid

Lemme Haldre ja Eha Berezjuk

Väärkoheldud lapsed ja nende toetamine.

Koolitus tutvustab laste väärkohtlemise põhjuseid, tunnuseid ja abistamise viise. Eraldi tutvustatakse tööd lastevanematega. Antakse ülevaade, kuidas väärkohtlemisest rääkida erinevas vanuses lastega ja kuidas toetada väärkoheldud lapsi pere-, individuaal- ja võrgustikutöös. Tuuakse välja vaimse, füüsilise ja seksuaalse väärkohtlemise iseärasused sekkumise viiside puhul. Toimub juhtumite arutelu.

 

Koolitajad: Tartu laste tugikeskuse psühholoogid-psühhoterapeudid Malle Roomeldi ja

Lemme Haldre

Ärev ja ennastkahjustav koolilaps. Sekkumise viisid.

Koolitus käsitleb ennastkahjustava käitumisega õpilaste probleeme koolis ja kodus. Vaadeldakse käitumise põhjuseid ja laste abistamise viise. Antakse selle üle, kuidas probleemi käsitleda koos vanematega. Koolituse käigus toimuvad juhtumite arutelud.

Lektorid: Tartu laste tugikeskuse psühholoogid-psühhoterapeudid

Lemme Haldre ja Eha Berezjuk

Laste seksuaalne areng ja terve arengu toetamine

Koolitusel räägitakse lapse seksuaalset arengust ja terve arengu toetamisest. Räägitakse, kuidas märgata kõrvalekaldeid ja mida selle puhul teha. Eraldi antakse ülevaade sellest, kuidas rääkida seksuaalteemadel lastega ja kuidas lastevanematega.

Eraldi on koolitus lasteaia personalile.

Lektorid: Tartu laste tugikeskuse psühholoogid-psühhoterapeudid

Lemme Haldre ja Eha Berezjuk

Toimetulek hüperaktiivse lapsega kodus ja koolis

Koolitusel käsitletakse, kuidas avaldub hüperaktiivsus erinevas vanuses lastel ja miks tuleb hüperaktiivsusest tingitud probleemide lahendamisega alustada võimalikult varakult. Õpetatakse, milliseid kasvatusvõtteid ja suhtlemistehnikaid võiksid kasutada pedagoogid ja vanemad, et hüperaktiivsete laste emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega efektiivsemalt toime tulla. Olenevalt auditooriumist, pööratakse vastavalt rohkem tähelepanu kas vanemlike oskuste parendamisele või pedagoogiliste oskuste täiendamisele töös hüperaktiivsete lastega.

Lektorid: Tartu Laste tugikeskuse psühhoterapeut Lemme Haldre ja psühholoog Malle Roomeldi

I Eelkooliealiste laste sotsiaalsete oskuste arendamine ja väärtuskasvatus

II Lastevanemate ja lasteaia personali konsulteerimine ja nõustamine

Koolituse sihtgrupp: lasteaedade lapsed, personal ja lastevanemad

Lastega tehtavate grupitööde käigus hinnatakse laste sotsiaalset küpsust (ka kooliküpsust)

Mängulises vormis õpetatakse lastele paremat toimetulekut suhtlemises eakaaslastega, täiskasvanutega. Koolituse pikkus on 8-10 korda (kokkuleppel).

Teemavaldkonnad: sõprussuhte loomine ja hoidmine, ühistes tegevustes osalemine, töö tunnetega, rahunemine, toimetulek konfliktidega, esinemisoskus jne.

Grupitöö aluseks on metoodika, millega saab tutvuda Tartu laste tugikeskuses (õppematerjal).

Grupitööde käigus saadud tähelepanekuid jagavad grupitööde läbiviijad lasteaia personaliga ja lastevanematega. Vastavalt vajadusele pakutakse lastevanematele psühholoogilist nõustamist.

Grupitreeninguid viivad läbi Tartu Laste Tugikeskuse psühholoogid-psühhoterapeudid

Lemme Haldre, Malle Roomeldi ja Eha Berezjuk

Turvalise käitumise õpetamine lastele

Sihtgrupp: lapsed

Antakse ülevaade, kuidas lapsed saaksid kaitsta ennast väärkohtlemise eest. Lastega räägitakse käitumisest võõraste inimestega, teemadel „Sinu keha on sinu oma“, „Head ja halvad saladused“, „ei“ ütlemine jm.

Koolitajad: Tartu Laste Tugikeskuse psühholoogid

 

Koolituse tellimine:
Tartu Laste Tugikeskus
Kaunase pst. 11-2
Tartu
tel. 7484666
email: ch.abuse@online.ee